ចំណងជើងនេះ: Justin Bieber និង Perez Hilton

0 Comments

ចំណងជើងរូបថតនេះ: នៅចុងសប្តាហ៍ Perez Hilton បានប្រារព្ធខួបកំណើតគម្រប់ 32 ឆ្នាំរបស់គាត់ជាមួយនឹងការខួបកំណើតដ៏ធំមួយរបស់គាត់ជាមួយនឹងរបាំថ្ងៃកំណើតដ៏ធំមួយ។ តារាបានចេញមកអបអរសាទរជាមួយគាត់រួមទាំងអារម្មណ៍វ័យជំទង់ Justin Bieber ។ ធ្វើកូដកម្មបង្កមួយ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *