ដាក់ឈ្មោះថាកាបូប: ល្បែងផ្គុំរូបទី 2

0 Comments

TGIF! សូមស្វាគមន៍ចំពោះរូបផ្គុំបន្ទាប់របស់យើងនៅក្នុងឈ្មោះរបស់យើងដែលប្រភេទកាបូប។ ជាជាងការច្របាច់ក៏ដូចជាល្បែងផ្គុំរូបចំរុះយើងបានសំរេចចិត្តផ្តល់នូវកាបូបនេះឱ្យប៉ះ។ យើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយឈ្មោះកាបូបក៏ដូចជាកន្លែងដែលអ្នកអាចទិញបាន។

មើលក៏ដូចជាចាប់ផ្តើមថ្ងៃសុក្ររបស់អ្នកនៅថ្ងៃសុក្ររបស់អ្នកដោយប្រើសំណួរខួរក្បាល។ ដាក់ឈ្មោះកាបូបនោះ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *